DK Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser – One Star Challenge 2021

rev. 2021-05-10

Information om Coronavirus

Grundet Coronavirus vil de sociale aktiviteter være begrænset på linje med sidste års race. Vi vil gøre racet så Corona-sikkert, som det er muligt. Vi vil følge de, på tidspunktet, gældende retningslinjer og regler udstukket at regeringen. Information om dette vil løbende blive opdateret på løbets hjemmeside.

Tilmeldingen er åben for sejlere fra udlandet. Hvis udenlandske deltagere på grund af rejserestriktioner ikke på sikker og lovlig vis får mulighed for at komme til Køge, vil deres tilmelding blive annulleret og deltagergebyret tilbagebetalt.

Der vil muligvis ikke blive afholdt skippermøde. Al information vil blive sendt på mail og offentliggjort på løbets hjemmeside.

 

Idéen med One Star Challenge er en ukompliceret, venskabelig kapsejlads for Singlehandsejlere i Danmarks smukkeste farvand. Vi forsøger at holde mængden af regler nede, men et fælles sæt spilleregler kommer vi ikke uden om. Det primære fokus for reglerne er at højne sikkerheden.

Sejladsen gennemføres under flag, og der sejles efter søvejsreglerne.

Kapsejladslicens er ikke påkrævet, og der beregnes ikke kalkuleret sejltid på baggrund af måltal. Vi kræver derfor heller ikke indmåling af sejl, og du må have så mange med, som du magter.

De deltagende både deles ind i løb efter størrelse (LOA, 1 fod = 0.3048m) og type:

 • Small, 18-26 fod
 • Medium, 26.01-32 fod
 • Large, 32.01 fod og op
 • Multihull
 • BIG boat, alle både som sejler Bigboat-ruten

Den første båd i mål for hver bådklasse har vundet.
Vinder af hvert løb overtager løbets vandrepokal fra sidste års vinder.
(Sidste års vinder er forpligtet til at bringe pokalen frem til Køge Sejlklub inden starten – også selvom man ikke deltager i årets løb.)

Race Office

Ved ankomst til marinaen skal deltagere lave check-in i Race Office. Her vil man modtage sin T-shirt, startnummer og sidste minuts information.

Race Office kan hjælpe med at anvise, hvor du kan lægge din båd I marinaen.

Du kan ligge gratis I perioden d.  17. – 25. maj.  Ved ankomst inden Race Office åbner, kontaktes vagten på tlf. +45 7178 5760

Race Office er fysisk åbent dagen før løbet, for at assistere deltagerne, og så længe løbet er I gang.

Race Office kan kontaktes på tlf. +45 7178 5760 og VHF kanal 77.

Sikkerhedsudstyr

Hvad vi ikke går på kompromis med, er sikkerheden.

Alle både skal stille i sødygtig stand, og vi forbeholder os uden videre ret til at afvise både/deltagere, som vi ikke vurderer i stand til at gennemføre sejladsen forsvarligt.

Vi stiller desuden krav om, at alle både medfører/anvender følgende sikkerhedsudstyr:

 • Godkendt redningsvest skal bæres under hele sejladsen! (Hvis selvoppustelig skal reserve medbringes.)
 • Løbeliner skal være rigget klar på dæk, og godkendt livline forefindes. Vi tilskynder, at livlinen anvendes under hele sejladsen, specielt når man færdes på dækket og i dårligt vejr.
 • Funktionsdygtig VHF (bærbar godtages, med batteri til hele sejladsen)
 • Mobiltelefon
 • 2 håndholdte nødblus og 2 nødraketter, udløbsdato må ikke være overskredet.
 • Øsekar/lænsepumpe
 • Brandslukker
 • Kraftig lygte og/eller pandelampe og desuden en reserve
 • Anker med minimum 30 meter ankerline/kæde
 • Førstehjælpskasse

Køge Sejlklub og One Star Challenge vil muligvis udføre kontrol af bådenes sikkerhedsudstyr. Vi opfordrer deltagerne til at tage egen sikkerhed seriøst og efterleve ovenstående regler.

Lanterner

Alle deltagere kommer med sikkerhed til at sejle efter mørkets frembrud. Derfor skal alle både føre lanterner/navigationslys som beskrevet i søfartsreglerne. Deltagende både under 7 meter skal opfylde søfartsreglerne for lanterner for både over 7 meter.

Brug af motor

Det er tilladt at benytte motor under kapsejladsen til opladning af batteri, uden drivende propel. Det er også tilladt at benytte motor i nødsituationer for at undgå kollision eller grundstødning samt undsætning af andet fartøj i nød.

Motor må desuden benyttes ved anløb af nødhavn i en radius af 200 m fra indsejlingen til denne.

Enhver benyttelse af motor til fremdrivning skal noteres og meldes til sejladsledelsen umiddelbart efter målgang.

Startnumre, løbsmarkeringer og reklamer

Alle deltagende både skal montere startnumre og evt. reklamer for løbets sponsorer, som udleveres ved indskrivning.

Shorecrew

Alle deltagere skal have et shorecrew, der består af én eller flere personer, som kan bidrage til kontakten mellem sejladsledelsen og deltageren. Shorecrew skal desuden kunne assistere deltageren med vejrmeldinger, moralsk opbakning og vejledning undervejs. Det opfordres derfor til, at shorecrew er sejladskyndig og kender deltageren godt.

Kontaktoplysninger

Ved indskrivning i Race Office opgiver deltageren følgende:

 • Eget mobilnummer
 • Navn(e) og mobilnummer på shorecrew
 • Kaldenummer/MMSI for VHF-radio
Aflysning

Sejladsledelsen kan til hver en tid vælge at udskyde eller aflyse sejladsen, hvis f.eks. vejrforholdene skønnes at være til fare for deltagerne. Hvis løbet aflyses vil deltagerne ikke modtage startpenge retur.

Omsejlingsretning

Omsejlingsretningen vedtages af sejladsledelsen og vælges under hensyntagen til den mest sikre besejling af ruten. Omsejlingsretningen meddeles ved skippermødet, udsendes på mail og opslås på sejladsens hjemmeside.

Ruterne – The Classic

Møn om Bagbord (mod uret):
Der sejles fra Køge Marina,
via Faxe Bugt til Bøgestrømmen,
vest rundt om Farø,
via Grønsund – i udsejlingen skal den røde sidemarkering på position 54°49.782’N 12°11.359’E rundes syd om,
forbi Møns Klint,
mod Stevns klint,
retur til Køge Marina.

Der er foruden markeret start- og mållinje ikke udlagt specielle mærker. Ud over sidemarkeringen nævnt ovenfor er der ikke krav om, at andre mærker passeres om en forlangt side.

Møn om Styrbord (med uret):
Ovenstående rute sejles ”baglæns”

Ruterne – Big Boat

Storbådsruten er tilrettelagt for at tilgodese de både, der begrænset af dybgang ikke kan besejle Bøgestrømmen.

Der sejles fra Køge Marina,
over Faxe Bugt mod Møns Klint,
syd om Møn,
ind ad Grønsund, hvor der ved indsejlingen skal sejles syd om den røde sidemarkering på position 54°49.782’N 12°11.359’E,
under Farøbroen’s højbro,
ud i Storstrømmen hvor isoleret fareafmærkningen på position 54° 57.736 N, 11° 53.898 E rundes bagbord rundt (mod uret),
hvorefter der sejles samme rute tilbage via Grønsund, Østersøen og Køge Bugt.

Starter/løb

Sejladsen kan opdeles i to eller flere forskudte starter.

Opdeling vedtages af sejladsledelsen og vil blive brugt til at skabe plads på startlinjen og til at samle ankomsterne retur til Køge Marina. Endelige starttidspunkter vil blive oplyst på mail og på hjemmesiden.

Start og mållinje

Sejladsledelsen etablerer start og mållinje i umiddelbar nærhed af moleanlægget ved Køge Marina.

Startprocedure

Startprocedure ved hver start.
5 min. før start: Varselssignal, Rødt flag – flaget op, ledsaget af lydsignal
4 min. før start: Klarsignal, Signalflag P – flaget op, ledsaget af lydsignal
1 min. før start: Klarsignal, Signalflag P – flaget ned, ledsaget af lydsignal
Ved start: Varselssignal, Rødt flag – flaget ned, ledsaget af lydsignal

Indtil 10 min. før din start bedes du blive væk fra selve startområdet. Tag ophold nord for havneindsejlingen og afvent.

10 min før din start kan du nærme dig startlinjen. Starten går fra nord, krydsende startlinjen mod syd.

Lad være med at tyvstarte! Der er lang vej rundt, så et par sekunder betyder ikke noget. Både som vurderes at tyvstarte tillægges 30 min. sejltid.

Tidsbegrænsning

Tidsgrænsen for færdiggørelse af løbet er mandag d. 24 kl. 12. Herefter lukkes måltagningen.

Målgang og tidstagning

Noter din egen GPS måltid når du passere mållinjen. Tjek med Race Office om I har samme tid.

Assistance og sømandskab

Enhver deltager i One Star Challenge skal, uden udskydelse, yde hjælp til enhver person eller fartøj, der måtte være i fare eller nød.

Enhver deltager skal desuden udvise, hvad der betragtes som almindeligt godt sømandskab, overfor såvel andre deltagere som øvrige sejlere, man møder undervejs.

Udgå fra løbet

Hvis en båd udgår af løbet, skal dette straks meddeles til Race Office.

Tracking

Alle både tilbydes tracking i samarbejde med KEEP SAILING. Tracking forudsætter egen smartphone, hvortil der downloades og installeres app.

KEEP SAILING understøttes på iPhone og Android. App’en ‘KEEP Sailing’ downloades fra Appstore/Google Play. I app’en tilmelder deltagerne sig selv sejladsen. Deltagerne skal medbringe en powerbank, så telefonen er forsynet med strøm under hele sejladsen.

Det tilstræbes, at trackingen med KEEP SAILING gøres til et interaktivt medie for brugerne, hvor de kan dele billeder, video og beskrivelser fra turen, allerede imens den sejles. Disse funktioner understøttes i app’en.

Ansvarsfraskrivelse

Deltageren bekræfter ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko. Køge Sejlklub og One Star Challenge påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen.

Forsikring

Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring med dækning over for tredjepart. Forsikringsbevis forevises ved indskrivning til sejladsen.

Fortolkning

Ved uoverensstemmelser mellem oversættelserne er det altid den danske version af sejladsbestemmelserne, der er gældende.